Gedragscode

Bij EverBean werken we op basis van een mondiale gedragscode. Het is een reeks regels die ons leiden bij de manier waarop we ons bedrijf runnen en die medewerkers helpen ethisch gedrag te handhaven. Wij noemen dit onze Gedragscode.
Kort gezegd betekent het dat we ons houden aan wat we beloven en ernaar streven waarde te creëren in alles wat we doen.
Alle medewerkers en zakenpartners zijn verplicht zich bekend te maken met en te voldoen aan de richtlijnen beschreven in onze Gedragscode en de waarden waarop deze is gebaseerd. We moeten ons houden aan de letter en de geest van de Code en anderen helpen hetzelfde te doen
Onze Gedragscode voor externe leveranciers vormt het raamwerk voor de eisen die EverBean minimaal stelt aan haar zakenpartners en hun onderleveranciers. EverBean verwacht ook dat onze zakenpartners hetzelfde hoge niveau van integriteit en zakelijk gedrag eisen van zowel hun eigen medewerkers als van hun zakenpartners.

Werkgelegenheid, mensen en taken

Onze normen

 • Wij bieden werk voor iedereen, ongeacht uitdagingen, achtergrond, religie en geslacht.

 • Bij EverBean werken we aan het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving in overeenstemming met internationaal verklaarde mensenrechten.

 • De werknemers van EverBean hebben het recht om zich te organiseren zoals zij willen en om lid te zijn van vreedzame verenigingen.

Medewerkers en leveranciers

 • Onze zakenpartners mogen niet discrimineren in hun wervingspraktijken. Dit omvat discriminatie op basis van ras, mentale/fysieke problemen, geslacht, religie of enige andere beschermde status of eigenschap die geen verband houdt met de kwalificaties van de persoon of de vereisten van de baan die wordt vervuld.

 • Medewerkers moeten zorgen voor een werkomgeving die in overeenstemming is met de internationaal verklaarde mensenrechten.

 • EverBean verwacht van onze zakenpartners dat hun medewerkers zich vrij kunnen organiseren en lid kunnen zijn van een vakbond.

Milieu, samenwerking en handel

Onze normen
 • EverBean streeft ernaar de directe en indirecte gevolgen voor het milieu van zijn activiteiten te minimaliseren en zijn milieu-inspanningen voortdurend te verbeteren.

 • EverBean streeft ernaar zijn werknemers een veilige werkomgeving te garanderen, vrij van discriminatie.

 • PwC tolereert geen financiële criminaliteit, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Medewerkers en leveranciers

 • EverBean verwacht van onze zakenpartners dat zij de milieueffecten van hun bedrijf identificeren en beheren. Dit houdt in dat zij de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum beperken en dat zij zich bezighouden met het bevorderen van milieuverantwoordelijkheid, efficiënt afvalbeheer en een passend gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

 • Medewerkers moeten zorgen voor een werkomgeving die vrij is van grof, gewelddadig, bedreigend, vernederend en ander ongepast gedrag en waar intimidatie of ander respectloos gedrag niet wordt getolereerd, inclusief seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.

 • Medewerkers mogen geen diensten verlenen of regelingen aangaan die ertoe leiden dat PwC direct of indirect betrokken raakt bij financiële misdrijven, waaronder het witwassen van geld.

Medewerkers die voor of met EverBean werken en onze klanten die deze Gedragscode hebben ontvangen, gaan akkoord met:

Voldoen aan de vereisten en verwachtingen beschreven in deze Code,

Geef volledige en nauwkeurige informatie ter ondersteuning van het werk van EverBean bij het verifiëren van de zakenpartner

Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in het land/de landen waarin zij bedrijfsactiviteiten uitoefenen